300 Drysdale Boulevard, Kelowna, BC V1V 1P5, Canada Exterior

300 Drysdale Boulevard, Kelowna, BC V1V 1P5, Canada Exterior at Night

300 Drysdale Boulevard, Kelowna, BC V1V 1P5, Canada Living Area

300 Drysdale Boulevard, Kelowna, BC V1V 1P5, Canada Bathroom

300 Drysdale Boulevard, Kelowna, BC V1V 1P5, Canada Bathroom

300 Drysdale Boulevard, Kelowna, BC V1V 1P5, Canada Kitchen

300 Drysdale Boulevard, Kelowna, BC V1V 1P5, Canada Birds Eye

300 Drysdale Boulevard, Kelowna, BC V1V 1P5, Canada Birds Eye